Preskoč na obsah
 • background image

  Láska nepozná starobu
  a srdce nepozná vrásky.

 • background image

  Oni, ktorých nazývame starými,
  boli v skutočnosti vo všetkom noví.

 • background image

  Kde je láska, tam niet starostí.
  A ak predsa sú, prijímajú sa s láskou.

 • background image

  Ničoho sa staroba nesmie
  vystríhať väčšmi ako nečinnosti


DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium, n.o.

rád privíta každého klienta s otvorenou náručou

Poslaním nášho zariadenia je láskavý prístup a plnohodnotná starostlivosť o každého klienta, s vytvorením príjemného prostredia, ktoré pripomína domov.

S ohľadom na vek, zdravotný stav a individuálne potreby klienta je našou prioritou najmä rozvoj klienta, jeho samostatnosti a integrácie do spoločenského života, ako aj podpora jeho schopnosti, aby prežil svoju jeseň života aktívne, spokojne a šťastne.

 • komplexná sociálna starostlivosť

  sociálne poradenstvo a sociálne rehabilitácie
 • opatrovateľská a zdravotná starostlivosť

  pomoc pri odkázanosti na pomoc inej osoby
 • kultúrne a záujmové činnosti

  rozvoj rozumových a koordinačných schopností

O nás


Nápad zriadiť DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium, bol dlhodobým snom jeho majiteľov. Ich cieľom je vytvorenie takých podmienok pre klienta, kde im bude poskytovaná plnohodnotná opatera a starostlivosť s láskavým a domáckym prístupom.

Zariadenie je zrekonštruovaná dvojpodlažná budova s prízemím, ktorá je prispôsobená na bezbariérový prístup výťahom medzi poschodiami. V zariadení sa nachádzajú jedno, dvoj a troj - lôžkové izby s vlastným sociálnym zariadením, rádiom, TV a nábytkom podľa záujmu klienta.

Na prvom poschodí sa nachádza spoločná kuchynka s chladničkou pre klientov a ošetrovňa a na druhom poschodí sa nachádza malá knižnica. Na prízemí je situovaná jedáleň, ktorú klienti využívajú aj ako spoločenskú miestnosť na rôzne aktivity, spoločenské hry a oslavy.

Ku zariadeniu patrí aj dvor s udržiavanou zeleňou, lavičkami, fontánou a altánkom, ktoré slúžia klientom na oddych, relax a posedenie.


POSTUP A PODMIENKY PRIJATIA DO ZARIADENIA


Postup ako požiadať o poskytnutie sociálnej služby

Podmienky prijatia do zariadenie vyplývajú zo Zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z.z.
V prípade záujmu o umiestnenie v našom zariadení je potrebné dodržať nasledovný postup:

Vyplniť a predložiť nasledovné tlačivá:

K tlačivám je potrebné doložiť:

 • Rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu /originál alebo overená kópia, ak už bolo vydané/
 • Rozhodnutie o výške dôchodku zo sociálnej poisťovne

Postup k získaniu rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu

Podať „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ v mieste svojho trvalého bydliska na obecnom úrade alebo mestskom úrade/VÚC (Vyšší územný celok). Neoddeliteľnou súčasťou tejto žiadosti je vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa (lekársky nález), ktorý musí vyplniť a potvrdiť ošetrujúci lekár. Na základe tohto lekárskeho nálezu bude vypracovaný zdravotný posudok.

Pracovník oddelenia sociálnych služieb vykoná šetrenie v domácnosti žiadateľa a vypracuje na základe individuálnych predpokladov žiadateľa, rodinného prostredia a prostredia, ktoré ovplyvňuje začlenenie žiadateľa do spoločnosti sociálny posudok.
Ich výsledkom je stupeň odkázanosti na sociálnu službu (určuje rozsah sociálnych služieb, ktoré majú byť žiadateľovi poskytnuté podľa prílohy č. 3 zákona 448/2008 Z.z. o sociálnych službách).

Vypracovaný posudok a právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu doručí žiadateľ do zariadenia, kde má záujem byť umiestnený a následne na to sa uzavrie „Zmluva o poskytovaní sociálnej služby“

V prípade, že sa jedná o klienta „samoplatcu“, tak môže do zariadenia nastúpiť aj bez rozhodnutia a odkázanosti na sociálnu službu.


Postup pri bezodkladnom, život alebo zdravie ohrozujúcom prípade klienta

Podľa § 8 ods. 6 zákona č. 448/2008 Z.z o sociálnych službách, v prípade bezodkladnej život a zdravie ohrozujúcej situácií uzatvára naše zariadenie s klientom zmluvu o poskytovaní sociálnych služieb po dohode s príslušným obecným úradom alebo mestským úradom/VÚC.

Po uzatvorení zmluvy klient požiada príslušný obecný úrad alebo mestský úrad/VÚC o vydanie Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu a následne Žiadosť o uzatvorenie Zmluvy o poskytovaní sociálnej služby.


Zoznam vecí pri nástupe


ŽIADOSŤ A DOKLADY

 • Vypísaná žiadosť o umiestnení v našom zariadení
 • Právoplatné rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu
 • Rozhodnutie o výške dôchodku zo Sociálnej poisťovne
 • Občiansky preukaz
 • Kartička poistenca
 • Zdravotná dokumentácia (odhlásiť klienta z evidencie obvodného lekára a doniesť doklad, ktorý obsahuje pečiatku, podpis lekára a aktuálny dátum)

OD LEKÁRA

 • Vyjadrenie lekára o zdravotnom stave žiadateľa (+ prílohy :výter z hrdla, výter z rekta na bacilonosičstvo, popis RTG snímku (priložiť fotokópiu vyšetrenia a nie staršie ako 1 mesiac)
 • Posledná terapia - lieky, gramáž, dávkovanie
 • Lieky v orginálnom balení (lieky na mesiac vopred)
 • Alergie na lieky alebo potraviny

OSOBNÉ VECI

 • Zdravotné pomôcky (ak klient používa - napr. barle, chodítko, prenosné WC, invalidný vozík).
 • Hygiena- toaletné mydlo, sprchový gél, hygienické vreckovky, toaletný papier, zubnú pastu, zubnú kefku, hrebeň, špongiu na umývanie, holiace potreby,šampón, uteráky a osušky.
 • Inkontinenčné potreby - (u inkontinenčných klientov doniesť na mesiac vopred - napr. plienky, podložky, vložky a ďalší ošetrujúci material-vlhčené utierky,jednorazové rukavice, čistiaca pena, krém na ošetrenie pokožky).
 • Oblečenie (označené vyšitím alebo fixkou) - domáce oblečenie (tričko, tepláky - aspoň 6 ks), prezuvky- pevná obuv (nie šľapky), ponožky- podkolienky-pančuchy, zimná, letná obuv, teplý sveter, kabát, pyžamo - nočná košeľa, župan, spodné prádlo - aspoň 8ks, nohavice - sukňa, ostatné veci podľa uváženia.

Časté otázky a odpovede


Každý klient si môže sám zvoliť dĺžku svojho pobytu v našom zariadení.
V našom zariadení sa strava podáva 5x denne ( raňajky, desiata, obed, olovrant, večera ) a je pripravovaná so zreteľom na individuálne potreby každého klienta. Strava je podávaná v jedálni, ktorá je bezbariérová. Ak zdravotný stav klienta vyžaduje donášku na izbu, strava je podávaná na izbe.
V našom zariadení nie sú vyhradené návštevné hodiny. Naši klienti môžu byť navštevovaní kedykoľvek počas celého roka alebo po predchádzajúcej dohode s pracovníkmi DSS a zariadenia pre seniorov Auxilium.
Naše zariadenie poskytuje svojim klientom úplne zariadené izby, ale malé kusy vlastného nábytku (napríklad kreslo či obrazy) si klienti samozrejme môžu priniesť so sebou.
Na prácu s klientmi nám slúži spoločná jedáleň, kde každý deň s klientmi pracujeme a realizujeme spoločenské aktivity a hry a to formou:
 • Ergoterapie - drobné práce, výzdoba interiéru a starostlivosť o exteriér zariadenia, práca v záhrade, starostlivosť o kvetiny a čistotu záhrady,
 • Muzikoterapie a arteterapie - počúvanie hudby a tvorba dekorácií a maľovanie,
 • Výletov do blízkeho okolia – park a námestie vo Varíne
 • Pamäťových cvičení - hranie hier pre rozvoj pamäti, krížovky a osemsmerovky,
 • Akcii pre seniorov - besedy, oslavy narodenín a sviatkov...

DokumentySlužby pre klientov


V DSS a zariadení pre seniorov Auxilium poskytujeme sociálne služby v súlade so zákonom č. 448/2008 Z.z. o sociálnych službách a to:

a) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona, alebo
b) fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.

V zariadení pre seniorov sa poskytuje

 • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby,
 • sociálne poradenstvo,
 • sociálna rehabilitácia,
 • ubytovanie,
 • stravovanie,
 • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva.
 • osobné vybavenie,
 • úschova cenných vecí,
 • záujmová činnosť.

DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium zabezpečuje klientom:

 • komplexnú sociálnu starostlivosť
 • zdravotnú starostlivosť, ktorú v našom zariadení poskytuje firma ADOS
 • pravidelné návštevy lekára na izbách klientov
 • aktivity, programy, kultúrnu a záujmovú činnosť zamerané na rozvoj rozumových a koordinačných schopností klientov a taktiež na rozvoj jemnej a hrubej motoriky klientov
 • výlety a prechádzky do blízkeho okolia (do parku vo Varíne)
 • realizáciu klientov pri rôznych činnostiach (napríklad v záhrade pri starostlivosti o zeleň, okrasné kvetiny a čistotu záhrady)

Cenník služieb


Úhrady za odborné činnosti podľa §16 zák. č. 448/2008 Z.z.

Pre prijímateľov sociálnych služieb, ktorým bolo vydané právoplatné rozhodnutie o odkázanosti so stupňom IV. – VI. sú úhrady za sociálne poradenstvo, sociálnu rehabilitáciu a za pomoc pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona bezplatné. Zabezpečovanie ošetrovateľskej starostlivosti v zariadení je hradené cez zdravotnú poisťovňu.
Klienti - samoplatcovia bez právoplatného rozhodnutia o odkázanosti uhrádzajú 12.69 € / deň.

Úhrady za obslužné činnosti podľa §17 zák. č. 448/2008 Z.z.

Podľa typu ubytovania (1 alebo 2-lôžková izba) a požadovanej celodennej stravy (racionálna strava alebo špeciálna diéta ) sú úhrady za obslužné činnosti vo výške od 14.00 do 21.65€ za deň (420 - 649.50€ / mesiac)

Ubytovanie

7.00 € / deň

ubytovanie v 2-lôžkovej izbe
užívanie spoločných priestorov
vecné plnenia spojené s ubytovaním

13.00 € / deň

ubytovanie v 1-lôžkovej izbe

Stravovanie

6.55 € / deň

racionálna celodenná strava
3 hlavné (raňajky, obed, večera),
2 vedľajšie (desiata, olovrant) jedlá

7.20 € / deň

diabetická diéta (2.večera)
+10% ceny RACIO stravy

8.20 € / deň

špeciálne diéty (BLP, HIT)
+25% ceny RACIO stravy

Upratovanie

0.45 € / deň

 • upratovanie
 • pranie a žehlenie
 • údržba bielizne a šatstva

  Cenník služieb poskytovaných v DSS a zariadení pre seniorov Auxilium, n.o.

Bližšie informácie o výške úhrady za poskytovanú sociálnu službu v našom zariadení vám budú poskytnuté
telefonicky: 0915 729 127 alebo e-mailom: dss.socauxilium@gmail.com


Kde nás nájdete


DSS a zariadenie pre seniorov Auxilium sa nachádza v katastrálnom území obce Varín pri Žiline. Zariadenie je situované vedľa hlavnej cesty v obci a je veľmi dobre dostupné z dôležitých dopravných ťahov. V blízkosti sa nachádzajú zastávky pre hromadnú dopravu, obchody, lekárne, pošta, malé námestie a park, ktoré sú dostupné aj pešo 5 - 10 minút od zariadenia. Klienti, ale aj ich rodinní príslušníci, si môžu vychutnať prechádzku po obci Varín a obdivovať malé námestie a park, v ktorom si môžu aj posedieť.


GPS: N 49° 12.246 E 018° 52.284 | GEO: 49.2041,18.8714
Alternatívna mapa: OpenStreetMap


Kontaktujte nás

V prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať emailom alebo telefonicky

Riaditeľ

dss.auxilium@gmail.com
mobil: 0905 299 294

Sociálna pracovníčka

dss.socauxilium@gmail.com
mobil: 0915 729 127
kancelária
telefón: 041 / 500 60 28
telefón: 041 / 500 60 29

Vrchná sestra

dss.sestra.auxilium@gmail.com
telefón: 041 / 569 13 92
telefón po 15:00 hod.
na 24-hodinovú službu


Napíšte nám správu